PKV-Tarife der Barmenia

Barmenia: easyFlex dent 1

Barmenia: easyFlex dent 1+

Barmenia: easyFlex dent 2

Barmenia: easyFlex dent 2+

Barmenia: easyFlex start 1

Barmenia: easyFlex start 1+

Barmenia: easyFlex start 2

Barmenia: easyFlex start 2+

Barmenia: VA01, VS100, VD100

Barmenia: VA02, VS100, VD100

Barmenia: VA03, VS100, VD100

Barmenia: VA04, VS100, VD100

Barmenia: VA05, VS100, VD100

Barmenia: VA100, VS100, VD100

Barmenia: VA80, VS100, VD100

Barmenia: VA70, VS100, VD100

Barmenia: VA01, VS200, VD100

Barmenia: VA02, VS200, VD100

Barmenia: VA03, VS200, VD100

Barmenia: VA04, VS200, VD100

Barmenia: VA05, VS200, VD100

Barmenia: VA100, VS200, VD100

Barmenia: VA80, VS200, VD100

Barmenia: VA70, VS200, VD100

Barmenia: VA01, VS300, VD100

Barmenia: VA02, VS300, VD100

Barmenia: VA03, VS300, VD100

Barmenia: VA04, VS300, VD100

Barmenia: VA05, VS300, VD100

Barmenia: VA100, VS300, VD100

Barmenia: VA80, VS300, VD100

Barmenia: VA70, VS300, VD100

Barmenia: VA01, VS100, VD80

Barmenia: VA02, VS100, VD80

Barmenia: VA03, VS100, VD80

Barmenia: VA04, VS100, VD80

Barmenia: VA05, VS100, VD80

Barmenia: VA100, VS100, VD80

Barmenia: VA80, VS100, VD80

Barmenia: VA70, VS100, VD80

Barmenia: VA01, VS200, VD80

Barmenia: VA02, VS200, VD80

Barmenia: VA03, VS200, VD80

Barmenia: VA04, VS200, VD80

Barmenia: VA05, VS200, VD80

Barmenia: VA100, VS200, VD80

Barmenia: VA80, VS200, VD80

Barmenia: VA70, VS200, VD80

Barmenia: VA01, VS300, VD80

Barmenia: VA02, VS300, VD80

Barmenia: VA03, VS300, VD80

Barmenia: VA04, VS300, VD80

Barmenia: VA05, VS300, VD80

Barmenia: VA100, VS300, VD80

Barmenia: VA80, VS300, VD80

Barmenia: VA70, VS300, VD80

Barmenia: VZN, VA04, VS300, VD80

Barmenia: VC2

Barmenia: VC2D

Barmenia: VC2E

Barmenia: VC2F

Barmenia: VC2P

Barmenia: VC3

Barmenia: VC3D

Barmenia: VC3E

Barmenia: VC3F

Barmenia: VC3P

Barmenia: VCH2A

Barmenia: VCH2C

Barmenia: VCH2D

Barmenia: VCH2E

Barmenia: VCH2F

Barmenia: VCH2P

Barmenia: VCH3A

Barmenia: VCH3C

Barmenia: VCH3D

Barmenia: VCH3E

Barmenia: VCH3F

Barmenia: VCH3P

Barmenia: VCN2C

Barmenia: VCN2D

Barmenia: VCN2E

Barmenia: VCN2F

Barmenia: VCN2P

Barmenia: VCNW

Barmenia: VCNW, VZ1ZW

Barmenia: VCNW, VZ1Zplus

Barmenia: VCO 3A

Barmenia: VCO 3C

Barmenia: VCO 3D

Barmenia: VCO 3E

Barmenia: VCO 3F

Barmenia: VCO 3P

Barmenia: VC2D, VC 1Z

Barmenia: VHV1A

Barmenia: VHV1C

Barmenia: VHV1D

Barmenia: VHV1E

Barmenia: VHV2A

Barmenia: VHV2C

Barmenia: VHV2D

Barmenia: VHV2E

Barmenia: VHV3A

Barmenia: VHV3C

Barmenia: VHV3D

Barmenia: VHV3E

Barmenia: VZK1A, VZD1

Barmenia: VZK1C, VZD1

Barmenia: VZK1D, VZD1

Barmenia: VZK1E, VZD1

Barmenia: VZK1A, VZD2

Barmenia: VZK1C, VZD2

Barmenia: VZK1D, VZD2

Barmenia: VZK1E, VZD2

Barmenia: VZK2A, VZD1

Barmenia: VZK2C, VZD1

Barmenia: VZK2D, VZD1

Barmenia: VZK2E, VZD1

Barmenia: VZK2A, VZD2

Barmenia: VZK2C, VZD2

Barmenia: VZK2D, VZD2

Barmenia: VZK2E, VZD2

Barmenia: VZK3A, VZD1

Barmenia: VZK3C, VZD1

Barmenia: VZK3D, VZD1

Barmenia: VZK3E, VZD1

Barmenia: VZK3A, VZD2

Barmenia: VZK3C, VZD2

Barmenia: VZK3D, VZD2

Barmenia: VZK3E, VZD2